top of page

Jak zostać zbawionym ?

Droga do zbawienia jest bardzo prosta! Nie musisz odbywać dalekiej pielgrzymki, ani zdobyć teologicznego wykształcenia. Nie musisz poświecić wiele czasu i wydać dużo pieniędzy, aby być zbawionym.

Poznaj kilka prostych prawd i zrób kilka kroków, a zostaniesz zbawiony...

Droga do zbawienia

01

Człowiek stworzony na obraz Boga

Bóg stworzył ludzi do szczęścia płynącego z życia w harmonii z Bogiem i ze sobą nawzajem. Człowiek w obecności Boga cieszył się pełnią miłości, czuł się bezpiecznie i miał znaczenie.

"Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią" Genesis 1,26

02

Człowiek upada w grzech

Szatan zwiódł ludzi do nieposłuszeństwa wobec Boga. Człowiek zamiast zaufać kochającemu Bogu posłuchał kłamstwa szatana i został wciągnięty w bunt przeciwko Stwórcy.

"A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?" Genesis 3,1

03

Skutki grzechu

Skutki grzechu były natychmiastowe, dramatyczne i długofalowe. Przez grzech człowiek został oddzielony od Boga przepaścią i ściągnął na siebie karę śmierci - najpierw w ciele, a potem na wieczność w piekle.

"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli" List do Rzymian 5,12

04

Próby powrotu człowieka do Boga

Człowiek buduje mosty, którymi chce połączyć się z Bogiem. Wszystkie mosty są zbyt krótkie. Najpopularniejsze mosty to Most Religii i Most Dobrych Uczynków. Jednak najlepsza religia i najlepsze uczynki nie są w stanie zwolnić z kary za grzech, czyli śmierci.

"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił" List do Efezjan 2,8-9

05

Bóg zbawia człowieka

Bóg zbudował most, który skutecznie połączył grzesznego człowieka ze świętym Bogiem. Bóg posłał na ziemię swojego Syna - Jezusa, aby zwolnić człowieka z kary śmierci za grzech przez to, że Syn Boży wziął na siebie karę śmierci za grzechy nas wszystkich. Niewinny Boży Baranek stał się ofiarą przebłagalną za grzech, gdy został zabity na krzyżu Golgoty. Jezus jest jedyną drogą powrotu do Boga i jedynym pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi. Zbawienie jest tylko w Imieniu Jezusa Chrystusa.

"Odpowiedział Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie" Ewangelia Jana 14,6 

06

Co mam zrobić, aby być zbawionym?

Most łączący Ciebie z Bogiem został zbudowany, droga został otwarta.

Jak skorzystać z tej drogi?

Po pierwsze musisz uwierzyć, że to jest droga dana od Boga. Że Jezus jest Zbawicielem i jedynym ratunkiem z grzechu i kary za grzech.

Po drugie musisz pokutować z grzechu, czyli szczerze uznać siebie za grzesznika, który złamał Boże przykazania. Wyznać swoje grzechy przed Bogiem i prosić Jezusa o przebaczenie. Odwrócić się od grzechu.

Po trzecie wyznać Jezusa swoim Panem i oddać się Jemu w posłuszeństwo. Zaprzeć się siebie i wybrać życie wg woli Bożej.

"Jezus powiedział: Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w Imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów" Ewangelia Łukasza 24,46-47

07

Możesz zostać zbawiony teraz - przyjdź do Jezusa

Pomódl się szczerze modlitwą zamieszczoną poniżej. Bóg widzi Twoje serce i słyszy Twoje słowa.

Wszechmogący Boże  wierzę, że jesteś moim Stwórcą.

Uznaję, że jestem grzesznikiem, który zasługuje na karę - wieczne potępienie w piekle. 

Zgadzam się z tym, że nie mogę sam siebie zbawić ani przez dobre uczynki, ani przez praktyki religijne i potrzebuję Ciebie, jako Zbawiciela.

Panie Jezu wierzę, że tylko twoja ofiara na krzyżu może mnie zbawić. Całą moją nadzieję pokładam w Tobie. Wyznaję dzisiaj wszystkie moje grzechy. Wstydzę się tego, co robiłem i odwracam się od wszystkiego, o czym wiem, że jest złe. Pokornie proszę Cię o przebaczenie i oczyszczenie mnie z grzechów. Wierzę Jezu, że wziąłeś na siebie karę za moje winy, a potem zmartwychwstałeś dla mojego zbawienia. Dziękuję Ci za Twoją miłość i darowane mi życie wieczne.

Postanawiam zaprzeć się samego siebie i wybieram życie w poddaniu Twojej woli. Proszę, uzdolnij mnie, bym mógł Ci służyć do końca życia przynosząc trwałe owoce.

Modlę się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

bottom of page